Milko Bozhkov
"Autumn mood ||"
oil on canvas, 50/70